Osvědčené způsoby měření hodnoty značky

V dnešním obchodním světě je pozitivní hodnota značky pro firmy klíčová, aby se prosadila na trhu. Je to kombinace vnímání, emocí a asociací spotřebitelů se značkou. Tato příručka vysvětluje metody a metriky měření hodnoty značky a pomáhá podnikům pochopit základní aspekty hodnoty a síly značky.

Co je to hodnota značky? Proč na ní záleží?

Hodnota značky (brand equity) se netýká pouze peněžní hodnoty značky; jde také o loajalitu zákazníků a nehmotná aktiva, která definují identitu značky a ovlivňují její postavení v srdcích a myslích spotřebitelů, kteří za značku, kterou zbožňují, přijímají cenovou prémii.

Ve své podstatě zahrnuje celková hodnota značky povědomí o značce, loajalitu, vnímanou kvalitu a asociace, které společně utvářejí vnímání a chování spotřebitelů.

Pěstování silného kapitálu značky není jen strategickým úsilím, ale základní nutností pro podniky usilující o trvalou relevanci, diferenciaci a konkurenční výhodu na dnešním dynamickém trhu.

Oceňování značky a její kapitál. Poznejte rozdíly

Ocenění značky v podstatě vyčísluje finanční hodnotu značky, zatímco kapitál značky hodnotí nehmotné vlastnosti a vnímání spotřebitelů, které přispívají k celkové síle a vlivu značky.

Ačkoli jsou oba koncepty důležité pro pochopení a řízení značky, slouží k odlišným účelům a poskytují doplňující se pohledy na různé aspekty výkonnosti a hodnoty značky.

Metriky pro měření hodnoty značky

Je čas porozumět metrikám kapitálové hodnoty značky.

Brand Awareness

Povědomí o značce můžete měřit, abyste zjistili, jak dobře je vaše značka rozpoznávána a připomínána spotřebiteli. K vyhodnocení účinnosti zviditelnění a přítomnosti vaší značky na trhu můžete použít metriky, jako je asistované a neasistované vyvolání značky, rozpoznávání značky a testy vyvolání značky.

Get inspired by our ready-to-use brand awareness survey template.

Brand Awareness Questionnaire

Use a ready-made brand awareness survey template and find out what customers know and think about your brand.

ikonka ekranu
ikonka tabletu
ikonka mobile

Brand Awareness Questionnaire

Use a ready-made brand awareness survey template and find out what customers know and think about your brand.

Use this template strzałka w prawo strzałka w prawo All templates strzałka w prawo strzałka w prawo


Konkurenční metriky

Pro posouzení pozice vaší značky na trhu je zásadní analyzovat váš podíl na trhu, váš podíl na hlase a výkonnost vaší značky ve srovnání s konkurencí. Pomocí různých nástrojů, jako je analýza podílu na trhu, úrovně spokojenosti zákazníků a srovnávací analýzy konkurence, můžete získat cenné informace o silných a slabých stránkách vaší značky a vašich konkurentů.

Relevance značky

Relevance značky je míra, do jaké vaše značka uspokojuje požadavky, přání a aspirace vašich cílových zákazníků. Konzistenci a relevanci značky můžete posoudit shromážděním poznatků o vnímání, preferencích a motivaci zákazníků k nákupu prostřednictvím průzkumů, ohniskových skupin a mechanismů zpětné vazby od zákazníků.

Hodnocení značky

Vyhodnocování hodnoty vaší značky znamená analyzovat, jak spotřebitelé vnímají kvalitu, důvěryhodnost a hodnotu, kterou vaše značka nabízí. Můžete použít finanční ukazatele nebo ukazatele CX, jako jsou skóre spokojenosti zákazníků, průzkumy pro hodnocení vnímání značky a analýzu sentimentu, abyste pochopili, jak spotřebitelé vnímají vaši značku ve srovnání s konkurencí a standardy v oboru. Tyto ukazatele vám pomohou pochopit silné a slabé stránky vaší značky a identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit.

Brand Identity Survey Template

Check if you’ve done well with your company branding and collect valuable insights to shape your brand voice and marketing strategy.

ikonka ekranu
ikonka tabletu
ikonka mobile

Brand Identity Survey Template

Check if you’ve done well with your company branding and collect valuable insights to shape your brand voice and marketing strategy.

Use this template strzałka w prawo strzałka w prawo All templates strzałka w prawo strzałka w prawo


How to Measure Brand Equity?

It is time to explore approaches, from traditional survey-based methods to cutting-edge data-driven techniques, that shed light on brand equity intricacies and enable businesses to optimize their branding strategies for maximum impact and success.

Ready? Let’s get started with brand equity measurement tools.

Survey-Based Approaches:

Below are the top 5 survey-based methods to measure brand equity, with examples. Gain insights into awareness, consumer perception, brand loyalty, and advocacy for informed decision-making and strategic brand management.

 • Brand Tracking Studies:

Methodology: 

Periodic surveys track key brand metrics over time, such as brand awareness, perception, purchase intent, and loyalty.

Example: 

A consumer goods company tracks brand changes quarterly, including recognition, preference, and likelihood to purchase.

 • Customer Perception Surveys:

Methodology: 

Send surveys to gather direct customer feedback on brand perception, product attributes, service experience, and satisfaction.

Example: 

An auto manufacturer surveys customers after purchase to gather feedback on vehicle performance, reliability, design, and dealership experience.

numeric rating scale
Net Promoter Score question example
 • Net Promoter Score (NPS) Surveys:

Methodology: 

One way to measure the percentage of loyal customers and likelihood to recommend a brand is through a single-question survey using the Net Promoter Score (NPS) methodology.

Example: 

A software company calculates its Net Promoter Score (NPS) by asking customers to rate their likelihood of recommending the company’s products/services on a scale of 0 to 10. Customers are categorized as promoters, passives, or detractors, giving insights into brand advocacy and loyalty.

 • Brand Image Surveys:

Methodology: 

Conducting surveys to evaluate the brand’s image, personality, values, and associations from the consumer’s perspective.

Example: 

A fashion retailer surveyed consumers to understand how they perceive the brand’s style, affordability, sustainability, and innovation. The survey included questions about brand identity, personality traits and associations to identify strengths and weaknesses in brand positioning.

 • Brand Equity Index Surveys:

Methodology: 

Creating a single metric by combining various dimensions of brand equity, such as awareness, relevance, differentiation, and emotional connection, into a composite index or score.

Example: 

A telecom develops a brand equity index survey to track brand performance over time and compare it against competitors.

Make your survey reports easy to conclude

Other Approaches

Now, let’s discover the 5 non-survey-based methods to measure brand equity with examples. Incorporating these techniques into your good brand equity measurement toolkit can provide a holistic view of your brand’s performance.

We recommend combining surveys and other approaches to get the whole picture.

 • Social Media Monitoring:

Methodology: 

Use social media listening tools to track brand mentions, sentiment, and engagement on different platforms. It may help you improve your reputation and build better customer relationships.

Example: 

A cosmetics company tracks its brand on social media using tools like Hootsuite or Sprout Social to analyze sentiment, comments, and engagement metrics in real-time.

 • Online Reviews Analysis:

Methodology: 

Analyze online reviews and customer feedback to evaluate brand reputation.

Example: 

A hospitality chain monitors online reviews to evaluate guest experiences and maintain quality standards.

 • Brand Website Analytics:

Methodology: 

Leveraging web analytics tools like Google Analytics to track website traffic, user engagement, and conversion rates is a great way to evaluate brand visibility, online presence, and customer engagement.

Example: 

An e-commerce retailer analyzes website traffic to measure brand impact, user engagement, and conversion rates. Insights from analytics help optimize brand performance and user experience.

 • Customer Behavior Analysis:

Methodology: 

Monitor customer behavior data to evaluate brand loyalty and satisfaction.

Example: 

A subscription service analyzes customer retention rates, churn rates, and average revenue per user (ARPU) to enhance customer lifetime value.

 • Brand Equity Models and Indices:

Methodology: 

Use brand equity models or indices like Interbrand’s Best Global Brands or Brand Finance’s Brand Strength Index to compare brand value and performance with competitors.

Example: 

An automaker subscribes to industry indices like JD Power’s Brand Trust Index and Brand Finance’s Brand Strength Index to track brand performance and identify areas for improvement.

Analyze feedback to make smarter decisions

Monitor Important Brand Equity Metrics with Survey Software

Brand equity is vital for business stability and growth. Tracking and measuring it using consumer insights and data-driven decisions can provide valuable insights and redefine a business’s future. Survey software can help you build brand equity and track your performance.

Building Brand Equity with Survey Tools

Professional survey software, like Startquestion, Survey Monkey, or Survicate, is essential for effectively building and tracking brand equity.

It is the key to collecting valuable feedback from customers and employees, measuring brand perception, conducting market research, and analyzing data for actionable insights. By leveraging survey tools, businesses can identify areas for improvement, monitor brand health, and make informed decisions to strengthen brand equity and drive long-term success.

Here’s how it can help you:

 • Customer feedback and satisfaction surveys

Pro survey tools help businesses gather customer feedback to improve satisfaction. Surveys at different touchpoints identify improvement areas and address concerns promptly, increasing brand loyalty. Use simple language and active voice for clear and engaging surveys.

 • Brand perception studies

Survey software allows enterprises to measure how customers perceive their brand. By identifying strengths and weaknesses, businesses can enhance brand messaging and resonance.

 • Brand tracking surveys

Professional tools help businesses track and monitor brand metrics like awareness, consideration, preference, and loyalty. By measuring changes in these metrics and consumer sentiment over time, businesses can optimize their strategies to maintain or enhance brand equity in the long term.

 • Employee engagement surveys

Such software helps measure employee engagement, satisfaction, and alignment with company values. Engaged employees deliver better customer experiences, promote the brand, and boost its reputation and value.

Work with the highest ranked tools
 • Průzkum trhu a analýza konkurence

Průzkumné nástroje umožňují značkám provádět průzkum trhu a analyzovat konkurenci. Tyto informace pomáhají společnostem identifikovat příležitosti k diferenciaci a inovacím, což vede ke konkurenční výhodě a trvalé relevanci značky.

 • Analýza dat a reporting

Software pro průzkumy pomáhá firmám analyzovat odpovědi, zjišťovat vzorce a přijímat informovaná rozhodnutí. Poskytuje intuitivní ovládací panely a přehledy pro získání praktických poznatků, přidělování zdrojů a optimalizaci značky. To podporuje růst hodnoty značky a zlepšuje obchodní výsledky.

Položte cílovému trhu přesné otázky týkající se identity značky

Zní to jako řešení, které může zefektivnit vaše úsilí?

Využijte příležitost zvýšit potenciál své značky tím, že neimplementujete profesionální software pro průzkumy.

Jste připraveni zlepšit hodnotu značky pomocí cenné zpětné vazby?

Create Your Free Startquestion Account Today!