Do you want to create free survey about:

Cilat Çështje Sociale janë të Rëndësishme për Ju??

Or maybe something else?

Loading survey generator...

or use this template:

Cilat Çështje Sociale janë të Rëndësishme për Ju?

Një anketë për çështje sociale për të kuptuar prioritetet e komunitetit.

1. Sa vjeç jeni?

2. Cili është statusi juaj aktual i punës?

3. Cilat nga këto çështje sociale ju shqetësojnë më tepër? (Zgjidhni të gjitha që aplikojnë)

4. Sa të rëndësishme janë për ju të drejtat e njeriut?

5. Sa të shqetësuar jeni për ndryshimin e klimës?

Would you like to work on this survey?

Startquestion is a free survey platform which allows you to create, send and analyse survey results.

6. Cilin burim lajmesh e përdorni më shpesh për të qëndruar të informuar për çështje sociale?

7. Cilat janë burimet tuaja të përbashkëta të informacionit për çështje sociale? (Zgjidhni të gjitha që aplikojnë)

8. Cilat janë disa nga masat që mendoni se duhet të merren për të përmirësuar varfërinë në vendin tuaj?

9. A mendoni se qeveria po bën mjaft për të zgjidhur çështjet sociale në vend?

10. Sa shpesh merrni pjesë në aktivitete vullnetare për çështje sociale?

11. Në cilët sektorë mendoni se duhet investuar më shumë për të përmirësuar gjendjen sociale? (Zgjidhni të gjitha që aplikojnë)

12. Si ndikon ndryshimi social në jetën tuaj të përditshme?

13. A e ndjeni se zëri juaj dëgjohet kur bëhet fjalë për çështje sociale?

14. Si do të përshkruanit nivelin tuaj të angazhimit në çështje sociale?

15. Cila është çështja sociale më e rëndësishme për ju dhe pse?

16. Cilat pasoja mendoni se kanë çështjet sociale në komunitetin tuaj? (Zgjidhni të gjitha që aplikojnë)

17. A keni marrë pjesë ndonjëherë në protesta për çështje sociale?

18. Çfarë mendoni se mund të bëni si individ për të ndihmuar në përmirësimin e çështjeve sociale?

19. Sa të rëndësishme mendoni se janë organizatat joqeveritare në trajtimin e çështjeve sociale?

20. A keni ndonjë sugjerim tjetër për mënyrën se si duhet trajtuar çështjet sociale?

Një Vështrim mbi Anketën Cilat Çështje Sociale janë të Rëndësishme për Ju?

Kur bëhet fjalë për të marrë informacione të vlefshme rreth prioritetit të çështjeve sociale midis komunitetit, sasia dhe cilësia e të dhënave janë të domosdoshme. Anketa Cilat Çështje Sociale janë të Rëndësishme për Ju? është një instrument i krijuar me kujdes për të mbledhur perceptimet publike mbi çështje të tilla.

Kjo anketë mbulon një gamë të gjerë temash të rëndësishme për të përfshirë dhe kuptuar më mirë çështjet sociale që prekin individët dhe komunitetet. Duke përfshirë pyetje të hapura, me zgjedhje të shumta dhe zgjedhje të vetme, anketa synon të ofrojë një pamje të plotë dhe të detajuar të mendimeve dhe shqetësimeve të pjesëmarrësve.

Pyetjet e anketës përfshijnë informacion bazë demografik si mosha dhe statusi i punës, të cilat janë të rëndësishme për të ndarë analizën e të dhënave sipas grupeve specifike. Pyetja Sa vjeç jeni? dhe Cili është statusi juaj aktual i punës? janë ndër pyetjet fillestare që ndihmojnë në kategorizimin e pjesëmarrësve.

Në veçanti, një pjesë e mirë e anketës fokusohet në çështjet kryesore sociale si varfëria, barazia gjinore, të drejtat e njeriut, qasja në shëndetësi, arsimi, mjedisi, racizmi dhe diskriminimi. Duke përdorur pyetje të ndryshme, anketa kërkon të përfitojë një kuptim të thellë të çështjeve sociale që shqetësojnë më shumë individualët.

Pyetja e anketës Cilat nga këto çështje sociale ju shqetësojnë më tepër? u jep pjesëmarrësve mundësinë të zgjedhin gjithë çështjet relevante që i shqetësojnë. Kjo zbulon një panoramë të përgjithshme të problemeve sociale të përbashkëta.

Një tjetër aspekt kyç i kësaj ankete është mënyra se si individët përjetojnë dhe përballen me çështjet sociale në jetën e tyre të përditshme. Pyetja Si ndikon ndryshimi social në jetën tuaj të përditshme? synon të kuptojë efektet personale të ndryshimeve sociale.

Të dhënat e mbledhura nga anketa Cilat Çështje Sociale janë të Rëndësishme për Ju? mund të përdoren për të ndihmuar organizata, politika dhe liderë lokalë në vendosjen e prioriteteve të tyre dhe për të hartuar strategji të efektshme për të adresuar këto çështje.

Një nga aspektet e rëndësishme të kësaj ankete është përdorimi i burimeve të informacionit nga pjesëmarrësit. Pyetja Cilin burim lajmesh e përdorni më shpesh për të qëndruar të informuar për çështje sociale? ndihmon në identifikimin e kanaleve më të besueshme dhe të preferuara të informacionit për komunitetin.

Anketa gjithashtu përfshin pyetje mbi mënyrat dhe masat që pjesëmarrësit mendojnë se duhet të merren për të përmirësuar varfërinë dhe çështje të tjera sociale, duke mundësuar kështu mbledhjen e ideve dhe sugjerimeve nga një spektër i gjerë perspektivash.

Në fund, anketa Cilat Çështje Sociale janë të Rëndësishme për Ju? shërben si një mjet esencial në kërkimet sociale dhe i ndihmon kërkuesit të kuptojnë më mirë dhe më në thellësi çështjet që ndikon në komunitetin e tyre, duke ofruar zgjidhje dhe ndërhyrje të bazuara në të dhëna të sakta dhe të mirëstrukturuara.