Do you want to create free survey about:

Štúdia o šťastí?

Or maybe something else?

Loading survey generator...

or use this template:

Štúdia o šťastí

Podrobný prieskum analyzujúci faktory ovplyvňujúce úroveň šťastia.

1. Aký máte vek?

2. Aké je vaše pohlavie?

3. Ste v súčasnosti zamestnaný/á?

4. Aké sú vaše súčasné životné priority?

5. Čo vám prináša najväčšiu radosť?

Would you like to work on this survey?

Startquestion is a free survey platform which allows you to create, send and analyse survey results.

6. Ako by ste ohodnotili svoju celkovú úroveň šťastia na stupnici od 1 do 10?

7. Aké aktivity vás robia šťastnými?

8. Máte pocit, že máte dostatok času na oddych?

9. Ktoré faktory najviac ovplyvňujú vašu úroveň šťastia?

10. Cítite sa finančne stabilný/á?

11. Kde trávite väčšinu svojho voľného času?

12. Máte domácich miláčikov?

13. Aké sú vaše dlhodobé ciele?

14. Cítite sa spokojný/á s vašimi medziľudskými vzťahmi?

15. S ktorými z nasledujúcich možností sa stotožňujete?

16. Čo by ste zmenili vo svojom živote, aby ste sa cítili šťastnejší/ia?

17. Cítite sa často vystresovaný/á?

18. Čo vám pomáha zvládať stres?

19. Aký je váš najväčší sen?

20. Považujete rovnováhu medzi pracovným a osobným životom za dôležitú?

Štúdia o šťastí: Detailná Analýza a Výsledky

Štúdia o šťastí bola vytvorená s cieľom získať podrobný prehľad o faktroch, ktoré ovplyvňujú úroveň šťastia ľudí.
Táto štúdia zahŕňa otázky zamerané na rôzne aspekty života, ako sú vek, zamestnanecký status, životné priority, medziľudské vzťahy a mnoho ďalších. Dotazník obsahuje rôzne typy otázok vrátane single choice, multiple choice a open otázok s cieľom pokryť široké spektrum tém a respondentom umožniť slobodnejšie a osobnejšie odpovede.

Prvá otázka sa týka veku respondentov, kde si môžu vybrať z rôznych vekových kategórií, od tých najmladších po najstarších. Táto informácia je dôležitá pre pochopenie, ako sa úroveň šťastia mení v rôznych fázach života.

Ďalšia otázka sa zameriava na pohlavie, kde respondenti môžu uviesť svoj gender. Táto otázka pomáha analyzovať rozdiely v úrovni šťastia medzi rôznymi pohlaviami.

Otázkou zameranou na zamestnanie sa snažíme zistiť, akú úlohu zohráva zamestnanie v pocitoch šťastia. Respondenti majú možnosť vybrať si zo širokej škály odpovedí, od plného úväzku až po nezamestnanosť.

K životným prioritám patria možnosti ako kariéra, rodina, zdravie, vzdelanie, cestovanie, osobný rozvoj a finančná stabilita. Táto multiple choice otázka umožňuje respondentom označiť viacero priorít, čím poskytuje širší kontext.

Nasledujúca open otázka sa zameriava na špecifické faktory, ktoré robia respondentov šťastnými. Takýto otvorený prístup umožňuje detailnejšie pochopenie individualizovaných faktorov šťastia.

Otázka o hodnotení celkovej úrovne šťastia na stupnici od 1 do 10 umožňuje kvantifikovať mieru šťastia a analyzovať rozdiely medzi jednotlivými skupinami.

Aktivity, ktoré robia ľudí šťastnými, sú uvedené v ďalšej multiple choice otázke. Medzi možnosti patria šport, čítanie, cestovanie, strávenie času s rodinou a priateľmi, hobby a kultúrne aktivity.

Otázka o pocite dostatku času na oddych je dôležitá pre overenie rovnováhy medzi pracovným a osobným životom.

Ďalšia open otázka sa zameriava na faktory, ktoré najviac ovplyvňujú úroveň šťastia respondentov. Táto otázka pomáha získať hĺbkové informácie o konkrétnych aspektoch, ktoré ľudia považujú za najdôležitejšie.

Peniaze a finančná stabilita sú ďalším dôležitým faktorom, preto prieskum obsahuje otázku o subjektívnom pocite finančnej stability.

Miesto, kde respondenti trávia väčšinu svojho voľného času, poskytuje kontext pre analýzu socio-demografických faktorov ovplyvňujúcich šťastie.

Otázka o prítomnosti domácich miláčikov sa zameriava na zistenie, či a ako prítomnosť zvierat v domácnosti ovplyvňuje úroveň šťastia.

K dlhodobým cieľom patria kariérny rast, založenie rodiny, finančná nezávislosť, zdravotná kondícia a cestovanie okolo sveta. Táto multiple choice otázka pomáha pochopiť dlhodobé motivácie respondentov.

Pocit spokojnosti s medziľudskými vzťahmi je ďalším kritickým faktorom ovplyvňujúcim šťastie, preto je zahrnutý do prieskumu.

Otázka o osobnostných vlastnostiach, s ktorými sa respondenti stotožňujú, pridáva hlbší pohľad na ich mentálne a emocionálne nastavenie.

Čo by respondenti zmenili vo svojom živote, aby sa cítili šťastnejšími, je dôležitou otázkou pre pochopenie ich osobných cieľov a túžob.

Zvládanie stresu a faktory, ktoré k tomu prispievajú, sú neoddeliteľnou súčasťou šťastia. Prieskum obsahuje otázky, ktoré pomáhajú identifikovať tieto mechanizmy.

Konečne prieskum obsahuje otázky o veľkých snoch a rovnováhe medzi pracovným a osobným životom, čím poskytuje komplexný prehľad o všetkých kritických aspektoch, ktoré ovplyvňujú šťastie.

Štúdia o šťastí je podrobný prieskum zameraný na rôzne aspekty života ľudí a faktory, ktoré ovplyvňujú ich pocit šťastia. Tento dotazník je navrhnutý tak, aby poskytoval hlbšie pochopenie, čo robí ľudí šťastnými a ako môžu zlepšiť svoj život na ceste k väčšiemu šťastiu.