ikonka ekranu
ikonka tabletu
ikonka mobile

Social Media Surveys

Are you looking to gain insights into your social media presence, understand your target audience better, or improve your online marketing strategy?

Use this template strzałka w prawo strzałka w prawo All templates strzałka w prawo strzałka w prawo

A social media survey is a powerful tool to help you achieve these goals.

In this comprehensive guide, we’ll delve into what a social media survey is, who may benefit from feedback about social media platforms, the questions to ask in a social media survey, and how to prepare one effectively.

What is a Social Media Survey?

Social media surveys represent a valuable tool for companies, organizations, and individuals to gather feedback and data from their social media audience.

Structured sets of social media survey questions designed to collect valuable information about engagement, content effectiveness, and audience insights provide an effective method to evaluate the success of your online marketing efforts and identify opportunities for improvement.

By utilizing online surveys, you can gain valuable knowledge and real time insights about your audience and take actionable steps to improve your social media strategy.

Who May Need Feedback About Social Media Channels?

 • Businesses and Marketers:

Businesses of all sizes can benefit from social media feedback. They use surveys to understand customer preferences, measure brand perception, and optimize their social media marketing strategies.

 • Content Creators:

Bloggers, vloggers, and influencers rely on social media surveys to connect with their audience and tailor content to their interests.

 • Nonprofits and Organizations:

Nonprofits use social media sites to promote their causes, and surveys help them evaluate the impact of their campaigns and determine public sentiment.

 • Researchers:

Academic researchers and social scientists often use social media surveys to study online behavior and trends.

 • Individuals:

Even individuals looking to improve their social media presence or personal branding can benefit from these surveys.

How to Prepare a Questionnaire About Social Media

Proper preparation is crucial for effective online surveys. This template helps ensure all necessary steps are included in your social media questionnaire.

Define Your Goals:

Start by clarifying what you want to achieve with your survey. Are you looking to improve engagement, understand your audience better, or gather customer feedback on a specific campaign in different channels?

Choose the Right Survey Tool:

There are many online market research survey tools available, such as SurveyMonkey, Google Forms, Typeform, and Startquestion. Choose the one that aligns with your needs and budget.

Craft Clear and Concise Questions:

Keep your questions simple, specific, and free from bias. Use a mix of closed-ended and open-ended questions to collect accurate data.

Consider Your Audience:

Tailor your survey to your target audience. The questions you ask a B2B audience may differ from those you ask a consumer-focused audience.

Pilot Test Your Survey:

Before launching the survey, conduct a pilot test with a small group to identify any issues or unclear questions.

Promote Your Survey:

Share your survey on your social media platforms and other relevant channels to reach a wider audience.

Analyze and Act on Results:

Once you collect responses, analyze the data, and use the insights to make informed decisions and improvements.

Social Media Survey Questions to Ask

The success of your social media survey depends on the questions you ask. Here are some key questions to consider:

Platform Preferences:

 • Which social platforms do you use most frequently?
 • How often do you check your social media accounts?

Content Preferences:

 • What type of content do you find most engaging?
 • Which topics or themes do you prefer?

Engagement and Interaction:

 • How often do you like, share, or comment on posts?
 • Do you follow or interact with brands or influencers on social media?

Feedback on Your Profile or Brand:

 • How would you describe our brand or social media presence in a few words?
 • What improvements would you like to see?

Competitive Analysis:

 • Do you follow our competitors on social media?
 • What do you like or dislike about their social media content?

Satisfaction and Loyalty:

 • On a scale of 1 to 10, how satisfied are you with our social media presence?
 • Are you likely to recommend our social media accounts to others?

Open-Ended Questions:

 • What improvements or changes would you suggest for our social media strategy?
 • Is there anything else you’d like to share about your social media experience with us?

Social Media Surveys – Summary

With the power of social media surveys, you can enhance your online presence, engage with your audience, and fine-tune your social media marketing strategies.

By asking the right questions and preparing your survey effectively, you will receive valuable feedback that can help you achieve your social media goals.

Take charge of your social media strategy and create a survey to gain insights, make data-driven decisions, and build a more engaged online community.

Ready to ask effective social media survey questions?

Create Your Free Startquestion Account to Gather Feedback

We have been trusted by over 5,000 clients:

We are recommended by:

Ve naší organizaci využíváme Startquestion nejen pro průzkumy zkušeností kandidátů a zapracování nových zaměstnanců, ale také zkoumáme školení, interní schůzky a spolupráci mezi náboráři a manažery. Nástroj je uživatelsky přívětivý a jednoduchý na používání. Během posledních několia měsíců jsme výrazně zlepšili schopnost sbírat zpětnou vazbu od zaměstnanců.

Wiktoria Wolszczak

Recruitment Specialist v OBI

Klíčem k úspěchu projektu Hlasu zákazníka je integrace interních systémů klienta s online výzkumným softwarem. První zkušenost s systémem byla tak povzbuzující, že Medicover Polsko se rozhodl převést veškerý prováděný výzkum na platformu Startquestion.

Beata Dąbrowska

Koordinátor výzkumu trhu a analýz v Medicover Polsko